UCHWAŁA Nr 218/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 218/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 marca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), §13 ust. 4 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), postanawia, co następuje:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Śląskiej Izby Lekarskiej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.772.174,39 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.242.538,40 zł. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1. Dodatni wynik finansowy w wysokości 2.242.538,40 zł przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.
2. Dokonać podziału zysku za 2017r. w wysokości 2.242.538,40 zł w następujący sposób:
1) równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 284.120,75 zł przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu. Zasilić fundusz socjalny pożyczkowy o kwotę 1.000.000 zł;
2) zwiększyć fundusz na kształcenie o kwotę 26,20 zł;
3) pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 880.792,37 zł (koszty obsługi funduszu). Zasilić fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 1.000.000 zł;
4) pomniejszyć o kwotę 137.075,50 zł fundusz celowy prywatnych gabinetów;
5) różnicę z podziału zysku w wysokości 976.259,32 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                Skarbnik                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-03-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-23
Ilość odsłon artykułu 1054