2014

 

 

Nr uchwały

/2014

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

2

składu personalnego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

3

powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach

4

wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach.

5

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

6

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

7

terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2014 roku

8

wyboru mediatora

9

zmiany uchwały nr 45/2010 Okręgowej Rady lekarskiej z dnia 23.06.2010 r. w sprawie powołania i określenia zadań Redaktora strony internetowej

10

wyboru Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico

11

powołania Rzecznika Praw Lekarzy

12

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

13

zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

14

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

15-16

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru

17-18

zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

stanowisko

w sprawie ŚOW NFZ

19

przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2013

20

przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013

21

przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2014

22

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

23

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

24

zmieniająca uchwałę ORL z 16.10.2013 roku Nr 47/2013 w sprawie obowiązania felczera do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

25

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

26

utworzenia Koła Samorządu Lekarzy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

27

wskazania kandydatów na członków komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

28

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

29

ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych

apel

do Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie nadania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu imienia doktora n. med. Józefata Henryka Wnuka

30

ustalenia składu liczbowego Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

31

powołania Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

32

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

33

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2013

34

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

35

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

36-9

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

40

podziału zysku Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2013

41

udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z o.o. „Dom Lekarza”

42

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia porozumienia z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

43

udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu Koła Samorządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

44

zmiany uchwały nr 46/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 16.10.2013 r. w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

45

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywania zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

46

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

47

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

48

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

49

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico”.

50

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”

51

wyboru Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

52

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

53

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

54

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

55

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu.

56

zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

57

uchylenia uchwały nr 7/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

stanowisko

nowelizacji uchwały NRL w sprawie składek członkowskich

58

powołania członka Rady Fundacji „Lekarzom Seniorom”

59

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

60

doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej

61

zmiany uchwały nr 8/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach

62

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

63

umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

64

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

65

wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

66

umorzenia postępowania z wniosku lekarza w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

apel

do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uchwały NRL nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej

67

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

68

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

69

ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczki pieniężnej z funduszu socjalnego

70

zmiany uchwały Nr 8/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6.03.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu na kształcenie

71

zmiany uchwały nr 44/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów

72

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

73

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

74

odmowy uchylenia uchwały nr 53/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

75

powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu przez lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wpisanej do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

76

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dochodzenia na drodze sądowej należności od Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów a przekazaną przez Ministra kwotą dotacji

77

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

78

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia dla obrońców z urzędu

79

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

80

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

81

terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2015 roku

82

zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

83

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

84

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach.

85

nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty

86

zasiłku z tytułu narodzin dziecka

87

wykreślenia wpisu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

88

umorzenia postępowania z wniosku lekarza w przedmiocie wykreślenia wpisu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

apel

do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pakietu onkologicznego

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-04
Ilość odsłon artykułu 5447