UCHWAŁA Nr 310/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 310/2015


 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na publikację monografii poświęconej
dr Krzysztofowi Brożkowi

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 10.850 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus VAT – ze środków budżetowych – na pokrycie kosztów związanych
z przygotowaniem i publikacją monografii poświęconej dr Krzysztofowi Brożkowi
z okazji Jego 50-lecia pracy naukowej.

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

               Skarbnik                                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-06
Ilość odsłon artykułu 2861